Landsia


Landsia  er fastlandert innen for øyene. De består av bygdene:

VATNEBU

BORÅS

EIKELAND

STRENGEREID

GARTHA

LØVØYA

JORUNDSTAD

Skogeierne hadde kunnskap  om verdien av den skog de forvaltet. Tidlig var det særlig  hollenderne som hentet ut eikevirke. Barken ble brukt til garving av huder og skinn, lasten til bjelker og stolper med god holdbarhet. Fløtere, bjelkehuggere og  sagarbeidere bosatte seg i området. Elever og fossefall var viktige betingelser og grunnlag for næringsutvikling og vekst og egen skutefart skjøt fart. I 1723 fikk Arendal og Risør fulle kjøpstadrettigheter noe som innebar at all handel skulle forbeholdes borgerne i disse byene- og ikke lenger til Kristiansand. Samme året klaget arendalsborgerne til stiftsamtmannen om at mesteparten av handelen på Nedenes-kysten foregikk ulovlig. Dette utløste et bondeopprør i 1725 der selveiende bønder og skippere fra omegn hevdet rettigheter til handel i kraft av de spesielle Nedenes-privilegier.  Helt fra 1586 hadde nemlig skipperne hatt rett til å handle korn og matvarer med allmuen og selge trelast til skippere uten innsigelser fra borgerne. Saksbehandlingen dro ut i tid og det ulmet i befolkningen som fortsatte sin handel som før. I 1737 samlet allmuen seg på Berge gård i Holt. Der skrev 93 personer under på et skriv til stiftsamtmannen der de utdypet problemet med et dansk kornmonopol som som ville utløse hungersnød om de ikke fikk beholde sine gamle handels-rettigheter. Konflikten mellom kystbefolkningen og byborgerne fortsatte. Da Nes Jernverk ble anlagt ved Storelva i Holt, fikk verket privilegier som også innebar forordninger om hvilke plikter bøndene i området hadde for levering av kull og setteved, i tillegg til den sirkusferensen Fritzø verk allerede hadde via sine gruver i Neskilen.

Under Napoleonskrigen ble mangelen på korn fra Danmark prekær etter handlesblokaden og kapertid der skuter ble tatt av engelsmenn og satt i prissonen der.  Matros Even Torsen fra Austre-Moland var en av matrosene som satt i prissonen og lovet sin venn på dødsleiet å forsørge hans hustru og barn.  Det var denne sjømannen som steppet inn som husfar og ble valgt til utsending av Søedefensionen til å representere sjøfolks synspunkter  på Eidsvoll i 1814.

Bildet er hentet fra Bygdebok II bind 2, Eikeland. Fota: Øyvind Rose