Til Flosta historielag fra ad hoc – gruppen.


På forrige årsmøtet i Flosta historielag tok ett av våre medlemmer (Magnus Thorbjørnsen) i etterkant av møtet, kontakt med leder (Ingebjørg Gautestad Ytterdal) for å få sluttført prosjektet «Rydde et kulturminne» som skolen har hatt på Øygardsåsen. Magnus var også en av de siste som hadde vaktoppdrag på Øygardsåsen i Heimevernstjenesten og ville gjerne være med i en ressursgruppe som kunne dra dette videre under historielagets ledelse. Det var viktig å sette krona på verket i dette arbeidet som hadde vært et suksessprosjekt for samarbeidet mellom Flosta skole, historielaget og andre ressurspersoner. Vi var også enige om at vi trenger ildsjeler for å få ting gjort, og her i Flosta har vi en god dugnadsånd, men nå måtte vi få formalisert kulturminnet slik at det ikke gror igjen, blir glemt og ødelagt. Det måtte også klargjøres en del forhold mtp. ettertiden.

Leder av historielaget tok deretter kontakt med skolen. Rektor Casper Schoombie sa; at skolen i grunnen er ferdig med prosjektet ”rydde et kulturminne” for sin del. Vi har fått stor annerkjennelse og priser for prosjektet, men vi kan ikke drifte, drive vedlikehold, ha eierskap og videre ansvar for stedet. Han mente det var naturlig at historielaget ble en videre pådriver overfor myndighetene. Når det er sagt vil skolen fortsatt være en samarbeidspart med Flosta historielag.

Etter drøfting i styrer tok leder deretter initiativ til å samle en undergruppe for å se nærmere på denne utfordringen.

Det ble dannet et ad hoc utvalg med 5 av våre medlemmer under historielaget.

Medlemmer av gruppen er:

Magnus Thorbjørnsen (Kilsundskogen – Tverdalsøy), Erling Steen (Landsida – Sjøverstø) , Ovid Pedersen (Svartnesbu – Flosterøya), Torstein Olsen (Flosta – Flosterøya) og Ingebjørg Ytterdal (Kalvesund – Flosterøya).

Gruppen samlet seg om: at arbeidet skal settes i en sammenheng til bygdas beste; helse, friluftsliv, kultur og med ønske om å etablere en ”Krigshistorisk løype” (Festningen- Valåsen – Øygardsåsen) i tilknytning til Kyststien og Raet nasjonalpark.

Gruppen har hatt møter, avklart situasjonen og satt i gang noen tiltak.

Arendal kommune har allerede vært behjelpelig med å rydde opp i parkeringsplasser til eksisterende anlegg, veier og stier. (ved Festningen og ved Gjerdalskrysset). På disse to steder bør det settes opp informasjonstavler.

Eiendomsgrenser og ansvar er nå klarlagt på Øygardsåsen.

Flosta skole har etter avtale i forbindelse med prosjektet «Rydde et kulturminne» på Øygardsåsen, fått nøkler av Arendal kommune til Vaktbua på Øygardsåsen.

Øygardsåsen er blitt et yndet utfartssted. Ildsjeler har satt i gang søknad om reetablering av luftobservasjonstårnet, men dette er stoppet opp da slikt må klargjøres med grunneier, er søknadspliktig og det må være en formell interesseforening som er ansvarlig.

Under befaringen med leder for Raet nasjonalpark Janne Gulbrandsen, og leder for Friluftsliv sør Geir Henning Waagsnes, var de imponer over hva Flosta hadde å by på. Det ble i den forbindelse nevnt vi ser for oss et horisontkart på Øygardsåsen og et fundament for Klaffetelegraf på Valåsen.  Kartet på Øygardsåsen vil da korrespondere med hva man ser i kikkerten som er montert. Fundamentet på Valåsen minner oss om den gamle veden, klaffetelegrafen under Napoleonskrigen, stedet for bygdas tusenårsminne og kan samtidig fungere som grillsted slik at vi unngår ytterligere skade på fjellet.

Naturlige samarbeidsparter:

Skolen ved rektor, Flosta speidergruppe, Flosta Idrettslag o.a.

Vi har hatt flere møter og befaring med nasjonalparkforvalter Jenny Marie Gulbrandsen, samt leder av Friluftrådet – Sør, Geir Henning Waagsnes, om ideen en «Krigshistorisk løype».

Hva er Kyststien?

Aust-Agder fylkeskommune fattet i 2010 vedtak om at en sammenhengende kyststi gjennom fylket burde utredes og etableres. «Friluftsrådet Sør» fikk i oppdrag å utrede mulighetene for sine kystkommuner. Rapporter for hver kommunene ble laget i perioden 2011 til 2013, og arbeidet med Kyststi Grimstad er nå også ferdig.

I hele 2019 er det arbeidet med kyststi for Arendal kommune. I Arendal har friluftsrådet også stått for grunneierkontakten og merkingen. I arbeid med Kyststien benyttes eksisterende stier, turveier, gang- og sykkelveier og veier nærmest mulig kysten, og knyttet dem sammen for å lage et slags svar på fotfolkets Nasjonal sykkelrute nr. 1 gjennom kommunen. I noen tilfeller går kyststien også over svaberg.

I 2020 jobber «Friluftsrådet Sør» videre med planlegging, grunneierdialog, avklaringer, merking og skilting av delstrekninger og rundløyper. Målsetning er å kunne åpne kyststi Merdø medio juni og strekningen Strømmen – Krøgenes under Arendalsuka og videre arbeide med merking av kyststi på Tromøy 2. halvår 2020. Planen er å jobbe videre i 2021 og 2022 til Tvedestrand grense er nådd.

Hva er Raet nasjonalpark.

I motsetning til andre nasjonalparker har ikke Raet nasjonalpark et geografisk navn, men navn etter et geologisk fenomen. Raet – endemorenen fra siste istid – ligger i havet utenfor og går i land på Sørlandskysten i Aust-Agder.  I vårt område har vi tidlige spor etter istiden ved et utall jettegryter både på vestre og østre Kvaknes, samt at dette «steingjerde» langs kysten dukker opp som Målen – Sørlandes skipskirkegård. Fra Valåsen, Øygardsåsen og Festningen kan man se utover skjærgården og lokalhistorien forteller oss om stedenes betydning.

Mvh. Ad hoc- gruppen.

 

Gruppas forslag til årsmøtet i Flosta historielag:

1.

Flosta historielag etablerer ”Krigshistorisk løype” mellom Fortet, Valåsen og Øygardsåsen.

Denne løypa knyttes til «Kyststien», og vender også oppmerksomheten mot Raet nasjonalpark.

(I det praktiske arbeide vil vi samarbeidet med Flosta skole, Øygardsåsens venner, m.f.)

2.

Flosta historielag tar videre initiativ og samarbeider for merking av stier, parkeringsplasser og informasjonsskilt.

(I det praktiske arbeide vil vi samarbeidet med Arendal kommune og Friluftsliv sør.)

3.

Flosta historielag vil utrede en eventuell bygging av observasjonstårn på Øygardsåsen.

Søknadsprosessen settes i bero inntil man er blitt enige om hvordan bygget skal se ut, finansieringen er i orden – og et årsmøte tatt stilling om man vil sette i gang et slikt byggverk og ta ansvar for dette.

(Ad hoc gruppen kan fortsette arbeidet ned utredningen dersom det er ønskelig.)

4.

Flosta historielag tar initiativ til at det blir laget en temabok: Lokal krigshistorie; der krigshistorisk løype viser til de ulike epoker, krigsseilerne i området hedres, minneparken og de falne nevnes og dugnadsarbeidet for å rydde kulturminner får sin plass.

(Ad hoc gruppen sier seg villig å delta i det praktiske arbeidet med en slik bok, gjerne i samarbeid med bl.a. repr. fra sjømannsforeningen o.a.)

5.

Flosta historielag skal ha lokalhistorisk arrangement 1. pinsedag ang. krigsminne,

I den forbindelse kan det inviteres til «Åpning» av «Krigshistorisk løype» senere på dagen, etter arrangementet ved minneparken.